Работно заседание проведе Областна комисия по заетост

prev next
     Днес - 12 април 2019 г., се проведе работно заседание на Областна комисия по заетост, свикано с писмо на областния управител Красимир Кирилов. Той председателства срещата, в която участваха представители на общините в областта, на работодателски организации, на синдикати, на дирекциите „Социално подпомагане" и „Регионална служба по заетостта" - Варна, представители на „Бюро по труда", заместник областният управител Живко Желязков и гл. експерт Кемал Асан.
     Кр. Кирилов запозна членовете на Комисията накратко с параметрите и изискванията, като подчерта, че срокът за предоставяне и утвърждаване на предложенията в Министерството на труда и социалната политика трябва да се направи до 03.05.2019 г.
     Със заповед на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Методика за размера на средствата за финансиране на програмата за всяка област на база средно месечното равнище на безработица и средно месечния брой на регистрираните безработни в областта за деветте месеца на предходната година. За област Добрич разпределените средства общо са в размер на 173 181 лв., както и през м.г. Запазва се и броят на работните места - общо 42, разпределени както следва: Община Генерал Тошево - 10 бр., Крушари - 8 бр., Тервел - 7 бр., Шабла - 4 бр., Каварна - 3 бр., 3 бройки за Областна администрация Добрич, също 3 бр. за Община Добричка и по две бройки за общините Балчик и Добрич град.
В рамките на обсъждането директорът на Дирекция „Регионална служба по заетост" Божидар Михайлов обърна внимание, че единствената промяна тази година е във времетраенето - средствата, отпуснати от МТСП осигуряват субсидирана заетост за период от 3 до 6 месеца, и назначаването на лица ще може да се извършва от 01.06.2019 г. до края на месец ноември, за да може през последния месец от годината да бъде направен отчет и да бъдат разплатени средствата по Програмата.
     Комисията по заетост одобри методика, по която да бъдат оценени внесените предложения. Решено бе общинските администрации да представят в срок до 18.04.2019 г. проектни предложения, съгласно разпределението на работни места, които технически екип с председател заместник областният управител Живко Желязков да изготви и представи на Комисията в срок до 23.04.2019 г.
     Гл. експерт от Областна администрация Добрич Кемал Асан представи пред Комисията обобщена информация за проведеното анкетно проучване на потребностите от работна сила, като припомни, че то се извършва два пъти в годината. От обобщението става ясно, че 67 работодатели от статистическата извадка на Агенцията по заетост са се включили, както и още 11 работодатели, които са били добавени. Общо 70,5 % от поканените представители на бизнеса са попълнили анкетните карти, при активност в национален план от 50,5 %, което се дължи и на многократното напомняне и покани към работодателите от Бюро по труда, Областна администрация Добрич и самите представителства на работодателските организации. На база проучването е направен извод, че наличните анкетни карти не обхващат равномерно всички браншове на икономиката и затова ще бъде предложено извадката от работодатели, подлежащи на анкетиране, да се прави на местно ниво, съблюдаващо приоритетите на икономическо развитие на региона.
     Преди да се закрие работното заседание, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане" - Добрич, Ирена Баирова запозна членовете на Областна комисия по заетост с изпълнявания от Агенция за социално подпомагане проект по програма „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014-2020" съвместно с Национална агенция за плащания и социална инспекция - Румъния. Баирова разясни, че проектът се реализира на ниво трансграничен район и обхваща 7 области в Румъния и 8 в България - Добрич, Враца, Велико Търново, Русе, Видин, Монтана, Плевен и Силистра. Целта е да се повиши ефективността и да се подобрят предлаганите социални услуги в двете съседни държави, разясни Баирова. Тя сподели, че в хода на изпълнение са посетени социални услуги от двете страни на границата и в резултат на дейностите ще бъдат изготвени предложения за промяна в нормативната база, които да доведат до по-добра ефективност и по-качествени услуги. В тази връзка Баирова отправи апел към представителите на общини да направят предложения, които считат, че ще подобрят сектора. Всички предложения ще бъдат представени пред Агенция за социално подпомагане.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета