Областният управител участва в заседание на РСР и РКК, провело се в Шумен

prev next
     На 11.12.2018 г. в конферентната зала на многофункционална зала „Арена Шумен" гр. Шумен, ул. „Марица", се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР).

     Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.
     Заседанието бе открито и ръководено от проф. Стефан Желев, Областен управител на област с административен център Шумен, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.
     Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 18.10.2018 г.
     Беше представена за обсъждане и одобряване Годишната индикативна програма за дейността на РСР на СИР за 2019 г., съгласно чл. 49, т.16 и чл.57 от ППЗРР.
     Представиха се Индикативните годишни работни програми за 2019 г. по Оперативните програми за програмен период 2014-2020 г., за което докладваха представители на различните ОП.
     Областния Управител на област Шумен предаде председателството на РСР и РКК в СИР за периода 01.01.2019г. - 30.06.2019г. на Областния Управител на област Варна.

     Материалите от заседанието са налични на сайта на Областна администрация Шумен.
Актуално

съобщение

анкета