Ниска степен на риск е оценката на комисия, проверила язовири, реки и дерета

     В изпълнение на заповед №РкД-22-18 на областния управител Красимир Кирилов 10-членна комисия с председател заместник областния управител Красимир Николов и представители на институции и общини извърши проверка на язовири, реки и дерета на територията на област Добрич. След направения обход и оглед бе изготвен доклад до областния управител, в който се посочва, че оценката на специалистите е за ниска степен на риск в цялата област.
      Проверката на язовирите е установила, че навсякъде се поддържат ниски нива и водоемите имат свободни обеми. С помощта на операторите на язовирни стени повечето от съществуващите аварийни планове на язовирите са преработени, в съответствие с последните изисквания на нормативите. Отбелязва се още, че във връзка с промените в чл. 35 от Закона за защита при бедствия вече отпадна изискването за изграждане на Локална система за оповестяване (ЛСО) на повечето язовири на територията на областта. За язовири „Одринци", „Малка Смолница", „Смолница 2" и „Плачи дол 2", разположени над населени места, са дадени предписания за проектиране, съгласуване и изграждане на такава система със срок 15.04.2019 г. В добро техническо и експлоатационно състояние са язовирните стени и съоръженията към тях, държавна собственост, експлоатирани от „Напоителни системи" ЕАД клон „Черно море" Варна, въпреки недостатъчния персонал, се посочва още в доклада.
      По отношение на реките и деретата в населените места Комисията, извършила проверката, докладва, че в повечето от обходените населени места е извършено почистване на прорасли в деретата дървета и храсти, но има и участъци обрасли с растителност. Извършено е и продълбочаване на най-критичните участъци около мостове и водостоци.
      Извършеното почистване от растителност и/или продълбочаване в част от населените места, подобрява проводимостта, но се препоръчва възлагане и изработване на проекти за корекции в населените места, а в критичните участъци такива да се изработят и за извън урбанизираните територии на база хидроложки и хидравлични изчисления. Отчетено е, че част от съществуващите корекции на реки и дерета в населените места не се поддържат на необходимото ниво.
      По отношение на река Добричка, преминаваща през град Добрич в доклада е отбелязан, като съществен проблем за осигуряване на проводимостта на реката състоянието на облицовката и особено дъното на голяма част от участъците на старата облицована корекция. Необходимо е осигуряване на средства за ремонт и реконструкция, посочват от Комисията и допълват, че не трябва да се допуска преминаване на нови комуникации през светлото сечение на корекцията, както и депониране на насипи в близост до сервитутите на реката.
     Проверката е констатирала не добро поддържане на река Голямата (Екренска) в с. Кранево. Обходът е установил, че облицованата корекция на реката отново не се поддържа на необходимото ниво и голяма част от дъното е обрасло с влаголюбива растителност.
     По отношение на състоянието на реките и деретата в областта извън населените места, Комисията докладва, че в голяма част от случаите речното русло представлява широка долина, с не добре оформено речно корито, заето с обработваеми площи. Забелязва се все по-голямо сгъстяване на дърветата и разширяване на самозалесяването на руслата на водосборните дерета в някои участъци, са констатирали при огледа специалистите, но към този момент това не пречи на проводимостта и не създава предпоставки за големи подприщвания. Направени са препоръки за вземане на мерки с цел недопускане на влошаване на състоянието. Общата оценка с направените препоръки за състоянието на реките и деретата в населените места и извън тях е задоволителна, се посочва в доклада.
      Комисията е обходила мостове и водостоци по републиканската и общинската пътна мрежа и са установили почти навсякъде, че са почистени и с добра или задоволителна проводимост. С цел превенция и недопускане на възникване на аварийни ситуации на директора на Областно пътно управление Добрич се препоръчва по отношение на пътните съоръжения в обхвата на реки и дерета да се извършват текущи огледи от техническите ръководители от Районните пътни служби, за да се следи състоянието на съоръженията.Актуално

съобщение

анкета