Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост:

О Б Я В А

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ -  ДОБРИЧ

обявява търг с тайно наддаване за продажба на

недвижим имот - частна държавна собственост

Наименование, местонахождение и описание на имота

Начална тръжна цена без ДДС

Депозит за участие

1.       

Земя -  913 кв.м., представляваща ПИ 39459.501.360 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик

 8 045,00 лв.

 805,00 лв.

 

Търгът ще се проведе на 19.12.2018 год. в 10.00 часа, в зала „Пресцентър" на Областна администрация, ул."Независимост" № 5.

Депозитът за участие във вид на парична сума, се заплаща по банкова сметка

BG89 UNCR 7000 3306 2031 16, BIC UNCRBGSF в „Уни Кредит Булбанк" АД - филиал Добрич, в срока за подаване на заявленията за участие.

Тръжната документация може да се получава до 10.00 часа на 18.12.2018 год., в сградата на Областна администрация, бюро „Комплексно обслужване" срещу заплащането на 100 (сто) лева по банкова сметка BG88 UNCR 7000 3106 2031 02, BIC UNCRBGSF в „Уни Кредит Булбанк" АД - филиал Добрич.

Заявленията за участие се подават до 17.30 часа на 18.12.2018 год., в сградата на Областна администрация, първи етаж, бюро „Комплексно обслужване".

Информация може да се получи на тел. 058 655 405, или на адрес гр. Добрич, ул. "Независимост" № 5.
Актуално

съобщение

анкета