Областният управител Кр. Кирилов участва в дискусия по промените в Закона за регионално развитие и новото райониране на страната

     Областният управител Красимир Кирилов днес участва в дискусия по промените в Закона за регионално развитие и новото райониране на страната, организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Форумът ще бъде открит от заместник-министър Деница Николова. В дискусията ще се обсъдят предлаганите промени в Закона за регионалното развитие, ще се коментира промяната в териториалния обхват на районите от ниво 2, оптимизация на системата от стратегически документи за регионално и пространствено развитие, както и промени в съставите, отговорностите и функциите на звената и органите за управление на регионалното развитие. Събитието е с начален час 12:30 часа в хотел „Интер Континентал" в столицата и ще се предава на живо и по интернет в официалния сайт на МРРБ: www.mrrb.bg, като ще бъде активирана и възможност за коментари и въпроси в реално време.
     Законът за регионалното развитие (ЗРР) урежда планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката по изпълнението на документите за провеждане на държавната политика за регионално развитие. Промените в нормативния акт са предложени след анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Основните изводи от него сочат изоставане на българските райони по ключови социално-икономически показатели в сравнение с останалите страни от ЕС и спад по отношение на демографските показатели. Водещ е изводът за необходимостта от създаването на по-устойчив във времето териториален обхват на районите, който би довел до оптимизиране на процеса на разработване на стратегическите документи за регионално развитие и впоследствие на разработването на програмите, съфинансирани от ЕСИФ за периода след 2020 г.
      Предложените промени са свързани с постигне на оптимизация на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, създаване на по-устойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2, с оглед използване по подходящ начин на наличните ресурси и капацитет. Предвижда се разделянето на страната на четири района - Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски. Предимствата на този вариант са устойчивост в дългосрочен план - до 2070 г., естествено географско разделение, балансирани показатели и съответствие с естественото асоцииране на общините по райони. Избраният подход отчита социално-ресурсния, икономически, културно-исторически и географски потенциал на развитие на всеки един от районите от ниво 2. В Закона за регионалното развитие няма да се определят административни центрове на районите, но могат да бъдат определяни градове, в които да се осъществяват функции по планиране, програмиране, управление, ресурсно осигуряване, наблюдение и оценка на регионалното развитие, което ще бъде разписано в Правилника за прилагане на закона. Предлага се и въвеждането на нов тип документи на всяко ниво, обединяващи стратегическото и пространственото планиране на регионалното развитие - Национална концепция за регионално и пространствено развитие, План за регионално и пространствено развитие на районите от ниво 2 и План за интегрирано развитие на община. Предлага се отпадане на стратегическите документи на областно ниво като техният общ брой ще се намали от над 400 на 270. Целта е да се подобри качеството на документите и тяхната синхронизация. Предлага се също въвеждане на двустепенен модел на управление на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, който включва управленски и експертно-технически състав и др.
     За участие в дискусията са поканени народни представители, областни управители, представители на управляващите органи на оперативните програми, Националното сдружение на общините в Република България, представители на организации на работодатели и синдикати, представители на академичната и научната общност, неправителствени граждански организации, секторни министерства.Актуално

съобщение

анкета