На заседание Областна епизоотична комисия набеляза мерки за превенция срещу заболяването Африканска чума по свинете

prev next
Днес - 26.10.2018 г., на основание Заповед № РД 11-2160/23.10.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев, се проведе заседание на Областна епизоотична комисия. То бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков. Участие взе и заместник областният управител Красимир Николов. При откриване на заседанието Ж. Желязков подчерта, че съществува сериозна опасност от разпространение на заболяването Африканска чума по свинете, след регистриран случай при диво прасе на територията на област Силистра и трябва да се набележат и предприемат мерки с цел недопускане на заболяването. Секретарят на комисията д-р Борислав Каменов представи актуална информация, като съобщи, че със заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев са определени три 20-километрови зони с цел контрол и недопускане разпространение на болестта. От заповедта става видно, че в първата 20-километрова ифектирана зона освен населени места от област Силистра, попадат общо 5 села на територията на общините Крушари -3 бр., и Тервел - 2 села, от област Добрич. В определената 20-километрова буферна зона попадат общо 46 населени места от област Добрич по общини съответно: Генерал Тошево - 5; Крушари - 10; Тервел - 20; и Добричка - 11. Всички останали населени места и територии от област Добрич, както и такива от област Силистра влизат в обхвата на третата зона от 20 км, наречена „надзорна".
Членовете на Областна епизоотична комисия обсъдиха актуалната обстановка и взеха решение, съгласно и заповедта на д-р Д. Илиев, да стартира ново преброяване на задните дворове в областта и животните в тях. Със заповед ще бъде определена и комисия, която ще извърши проверка в общините за налични терени за загробване на животни при възникване на обстановка, тъй като такива площадки има единствено в общините Шабла и Генерал Тошево.
Приложение:
1. Заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Д. Илиев http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/outbreaks_2018/Zapoved%20RD%2011_2160%20ot%2023_10_2028_ASF_wild%20boar.pdf
2. Програма за надзор и контрол
на болестта Африканска чума по свинете в България през 2016-2018 г. - http://babh.government.bg/userfiles/files/ZJ/DPP/2016-2018/03%20Programme%20ASF_2016%20-%202018%20NEW.pdfАктуално

съобщение

анкета