Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие проектобюджет за 2019 г.

prev next
Днес, 19 юли 2018 г., се проведе Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия. Заседанието бе председателствано от Областния управител Красимир Кирилов. На него присъстваха две трети от членовете, имащи право на глас и със 78.65 % от общия брой гласове бе осигурен кворум за провеждането му. Основна тема на Общото събрание бе приемането на проектобюджет на АВиК за 2019 г. Проектът бе представен от финансиста на Асоциацията Мими Атанасова и приет единодушно. Той предвижда примерен размер на вноска от държавата, съгласно чл. 198 в, ал. 13 от Закона за водите на стойност 20 904,54 лв. и средства от общините, според процентния им дял в АВиК, общо в размер на 38 822,72 лв.
Припомняме, че през настоящата 2018 г. бюджетът на АВиК Добрич е в размер на 42 857,14 лв., от които 15 000 лв. е вноската на държавата, а 27 857,14 лв. са вноски от общините на територията на област Добрич.

Веднага след изчерпване на дневния ред се проведе работна среща между представители на общините и на водния оператор. На вниманието на участниците в срещата Областният управител Красимир Кирилов постави належащи за решаване проблеми - приемане на активите от страна на общините, процеса на изваждане на дълготрайни материални активи от експлоатация и отчитане на инвестициите от ВиК оператора, направени до момента в изпълнение на приетия бизнес план. Пред присъстващите гл. инженер на ВиК Павел Павлов призна, че водният оператор поради затруднения не изпълнява на 100 % заложените в бизнес плана инвестиции и апелира към кметовете и заместник-кметовете да обединят усилия с цел привличане на външни средства във водния сектор. Общините настояха в кратки срокове да бъдат сформирани комисии, които по места да направят огледи и да се финализира процесът по приемане на активите, тъй като едно от изискванията към местните власти като бенефициенти по оперативните програми е именно да са собственици на ВиК-активите на своята територия. Коментирани бяха и текущи проблеми в населените места, касаещи работата на водния оператор.
Актуално

съобщение

анкета