В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител изпрати писма до общините за сформиране на екипи за обхващане и включване на деца и ученици в образователната система

Областният управител Красимир Кирилов в изпълнение на чл. 3, ал.12, т.2 и т.3 от Постановление № 100/08.06.2018 г. - за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, изпрати писма до кметовете на общини на територията на област Добрич, с които уведомява, че до 25.07.2018 г. трябва да посочат представители за включване в екипи, които ще извършват обходи и ще работят за включването на деца в образователната система.
В резултат на работата до момента по изпълнение на ангажиментите по Постановление № 100 общините на територията на област Добрич са определили районите, в които има деца и ученици, необхванати от образователната система, както и такива в риск от отпадане от училище и детска градина, както следва: Община Балчик - 6 района, Община Генерал Тошево - 5 района, Община Добрич - 3 района, Община Добричка - 4 района, Община Каварна - 3 района, Община Крушари - 3 района, Община Тервел - 10 района и Община Шабла - 2 района.
Във връзка с изпълнение на дейностите, утре - 18 юли 2018 г., в „Гранитна зала" в Министерски съвет ще се проведе национална среща за координиране на дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст с Координационното звено под ръководството на заместник министър-председателя Томислав Дончев и с участието на министър-председателя Бойко Борисов. Участие в националната среща ще вземат заместник областният управител на Добрич Живко Желязков и главен експерт „Етнически, демографски проблеми, трудова заетост, социални дейности и образование" Кемал Асан.
С Постановление № 100 правителството регламентира създаването и функционирането на постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Механизмът се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. Механизмът по ал. 1 се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. Той включва създаване и дейност на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на децата в риск; прилагане на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на координацията при налагане на санкции спрямо родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование и други мерки.
Екипите за обхват включват представители на регионалните управления на образованието, на съответните институции в системата на предучилищното и училищното образование от района им на обхват, на съответната община, на съответната дирекция "Социално подпомагане" и на съответната областна дирекция/районно управление на Министерството на вътрешните работи. Според спецификата на дейността и изпълняваните дейности в екипите за обхват се включват и служители на дирекции "Бюро по труда" или филиали в съответното населено място, на детска педагогическа стая, представители на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на регионалните здравни инспекции, кметове и кметски наместници на малки селища и представители на други институции.Актуално

съобщение

анкета