ПОКАНА

ПОКАНА

за участие в информационно събитие:

 „Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони"

 Областен информационен център - Добрич има удоволствието да покани представители на бизнеса, земеделски стопани, работодатели, собственици на нови и съществуващи предприятия, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Европейските средства за бизнеса в градовете и селските райони".

Събитието ще се проведе на 20 юли (петък) 2018 г., с начален час 15,30 часа в зала „Европа" на Областна администрация Добрич.

По време на събитието ще бъдат представени отворената процедура за нови фирми BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК и подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" по ПРСР. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Освен екипа на ОИЦ - Добрич, в събитието ще участват представители на Регионалния сектор "Варна" към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" и Enterprise Europe Network - Добрич.

 

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

„Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони"

20 юли 2018 г., 15:30 часа

Зала Европа, Областна администрация Добрич

Модератор на събитието Областен информационен център - Добрич

ПРОГРАМА

 

15:30 -  16:00

Регистрация на участниците

Щанд с материали на Областен информационен център Добрич

16:00- 16:30

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството", Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020

Владимир Бобев - Началник на „Регионален сектор Варна"

при УО ОПИК

16:30 - 16:45

Въпроси и отговори

16:45 - 17:00

Представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" по ПРСР 2014 -2020

Eкип на Областен информационен център - Добрич     

17:00 - 17:15

Enterprise Europe Network - Добрич в услуга на бизнеса

Татяна Гичева  - Ръководител Enterprise Europe Network - Добрич

17:15- 17:30

Въпроси и отговори

 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

ОИЦ - Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

 

Тел.: 058 602 758

e-mail: oic_dobrich@abv.bg
Актуално

съобщение

анкета