Областният управител изпрати в срок постъпилите предложения от проведеното обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за социалните услуги

prev next

Три предложения постъпиха в деловодството в Областна администрация Добрич в резултат на проведеното обществено обсъждане на проект на Концепция на Закон за социалните услуги.

         Припомняме, че на основание писмо на министъра на труда и социалната политика, Областният управител Красимир Кирилов организира обществено обсъждане, на което бяха поканени да изкажат свои мнения и предложения представители от всички общини в областта, представители на социалните дирекции, неправителствени организации на хора с увреждания, синдикати. В резултат на дискусията бе взето решение до края на работния ден на 04.07.2018 г. предложенията и коментарите да бъдат внесени в писмен вид в деловодството на Областна администрация. В указания срок постъпилите предложения са общо три на брой - от Областен съвет на Български червен кръст - град Добрич. От милосърдната организация предлагат към групата рискове, в резултат на въздействието на външна среда, при които лицата се нуждаят от подкрепа, да бъде добавено към текста „включително бедствия, аварии и кризи". БЧК предлага също Законът за социалните услуги да регламентира „режим за спешна и временна помощ при непредвидими обстоятелства", както и пакетът от социални услуги при бедствие да бъде лимитиран.

         Второто предложение е от координатори за област Добрич по Проект № BG05M9OP001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане", които предлагат следното:

-      Да се регламентират в закона основни и специфични критерии за определяне на ниво/скала на потребностите от грижа/подкрепа за всеки потребител на социални услуги, с оглед прилагането на индивидуален подход по отношение на финансирането на мерките за подкрепа, спрямо степента на зависимост  от грижа от различни специалисти в/извън СУ;

-      Да се въведат законодателни мерки, с които да се регламентира диференцираното финансиране на социалните услуги, най-вече в СУРТ за деца и лица с увреждания, на база установените и документирани различни нива на потребности за всеки потребител, което изисква и различен по размер финансов ресурс за удовлетворяването им;

-      Да се регламентират на законово ниво статута, управлението, източниците на финансиране и комплекса от подкрепящи дейности при предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги;

-      Да се разработи и утвърди национална програма за информиране и публичност по социално значими проблеми на деца/лица с увреждания, стари хора, и хора жертви на насилие и трафик, с цел  повишаване на информираността и разбирането за необходимостта от обществена подкрепа и закрила на тези лица, както и реализиране на системни и целенасочени мерки за промяна на негативните нагласи и неглижирането към тези целеви групи;

-      Да се разработи законов механизъм за определяне на отговорни институции и устойчиво финансиране за осигуряване на минимален пакет от задължителни обучения на служителите в СУ, както и целенасочени мерки за  системно проучване сред персонала в социалните услуги за необходимостта от конкретни обучения и методическа подкрепа, което да служи като основа за планиране на тематичните направления за бъдещи обучения в СУ за деца/лица с увреждания, с цел повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги в СУ;

-      Да се регламентира на законово ниво национална програма за мониторинг и оценка в социални услуги, с цел оценка на качеството,  въздействието и дефицитите при предоставяне на комплексни услуги за различните рискови групи;

-      Да се регламентира на законово ниво минимален пакет от социални услуги, финансирани от държавата на общинско и областно ниво, които да извършват и мобилна работа, с цел осигуряване на адекватна и навременна комплексна подкрепа от различни специалисти на деца и лица в риск.

         Третото предложение е от ръководителя на екип деинституционализация във Фондация „Лумос" - България, офис Добрич г-жа Снежана Ванкова. Тя изразява мнение по начините на финансиране на социалните услуги, като заявява подкрепа за заложеното в Проекта регламентиране по  нов начин на финансирането от държавния бюджет в зависимост от типа на социалните услуги, и изразява становище, че е важно предвиждането в новата нормативна уредба за определени услуги да се заложи изискване за „определяне на базови стандарти и съответни допълващи стандарти в зависимост от специфичната целева група или потребност, която се посреща (като например базов стандарт за дете с увреждане в резидентна грижа и допълващ стандарт към него, ако детето е зависимо от постоянна грижа)".

         Областният управител Кр. Кирилов изпрати в срок до Министерството на труда и социалната политика постъпилите предложения и мнения, за да бъдат взети под внимание при изготвянето на новия нормативен акт.
Актуално

съобщение

анкета