Областна комисия изпрати възражение до министъра на здравеопазването по Областната здравна карта

В рамките на определения от Министерството на здравеопазването срок, Областна комисия, назначена със Заповед № РД-02-40/06.02.2018 г. от министъра на здравеопазването за изготвяне Областна здравна карта, изпрати възражение във връзка с проект на Решение на Министерски съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България.
Както вече информираме, Комисията проведе заседание в началото на месец май, когато се запозна с проекта. В рамките на заседанието, председателствано от Областния управител Красимир Кирилов, членовете на Комисията - лекари, представители на общините и на съсловните организации на медиците, анализира направените промени и се обединиха около следното - да бъде внесена яснота в Националната здравна карта за броя на диализните постове, за които лечебните заведения ще сключват договор с НЗОК. Иска се да се промени броят на общопрактикуващите лекари /ОПЛ/ - от 123 на 129 в областта, тъй като повторен анализ по общини потвърждава, че на територията на някои от тях съществува недостиг на ОПЛ и е затруднен достъпът на пациентите до първичната медицинска помощ.
Във възражението се настоява също в доболнична помощ да бъдат увеличени от един на трима лекарите със специалност „Медицинска онкология", тъй като в последните години трайно се наблюдава тенденция към увеличаване на онкологичните заболявания. Област Добрич държи също да се увеличат от четирима на шест практикуващите в доболничната помощ лекари в областта със специалност „Урология", като в подкрепа на искането се посочва, че липсва структура по „Урология"в болничната помощ на територията на областта, а заболяванията на пикочно-половата система са сред водещата палотогия за населението на областта. С мотив, че не е налична структура „Очни болести" в болничната помощ се иска също да се увеличат от 11 на 13 лекарите офталмолози в доболничната помощ. Наред с тези и други искания, Комисията предлага да бъде намален предложеният брой 178 лекари по „Обща дентална медицина" - по искане на РК на БЗС - Добрич, на 151.
Наред с осигуреността с медицински кадри и специалисти се предлагат промени и по отношение на конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на територията на област Добрич.Актуално

съобщение

анкета