Областна комисия по заетост одобри Регионална програма за заетост за 2018 г.

prev next
Днес, 24 април 2018 г., съгласно заповед на Областния управител Кр. Кирилов, се проведе заседание на Областна комисия по заетост, на което се гласува проекта на Регионална програма за заетост за 2018 г. за област Добрич.
Заседанието бе председателствано от Заместник областният управител Живко Желязков. Пред присъстващите представители на общини и дирекции „Бюро по труда" Главният експерт Кемал Асан представи окончателният проект на Регионална програма за заетост за област Добрич за настоящата 2018 година. Той припомни, че е направена преразпределение на бройките в общините, след проведена работна среща, на която Областният управител Красимир Кирилов декларира, че Областна администрация се отказва да ползва полагащите се три работни места. Съгласно методиката те бяха разпределени в общините, където безработицата е най-висока - Община Крушари - 13 лица, Община Тервел - 7 лица, и Община Шабла - 5 лица.
При представяне на окончателният проект на Регионална програма за заетост за 2018 г., експертът К. Асан обърна внимание, че има несъответствие в предложението на Община град Добрич, която предвижда две работни места за общ работник - поддръжка на сгради, като сподели, че е по-добре да се изпише по-общото. Експерт от дирекция „Бюро по труда" също подкрепи мнението на К. Асан, и допълни, че при исканото конкретизиране, то по-скоро работните места ще кореспондират повече със строителни дейности. На заседанието не присъства представител на Община град Добрич.
Единодушно членовете на Областната комисия по заетост гласуваха Регионална програма заетост с корекция за Община град Добрич, където се прие да е изписана по-общата формулировка - „общ работник", за да се запази по-широк периметър от дейности, които се финансират.
Общата стойност на Регионалната програма по заетост за 2018 г. за област Добрич е на стойност 171 446 лв., от които 166 056 лв. са държавно финансиране, а 5 390 лв. е размерът на финансово участие на общините. Програмата е с продължителност 6 месеца от 01.06.2018 г. и чрез нея ще бъдат реализирани дейности в общо 22 населени места в областта. Две от общините - Крушари и Добричка, са предвидили наемане на хора на 4-часов работен ден. С направените предложения работните места ще са 49 на брой, като 39 са за 8-часов работен ден, а останалите 10 - на 4-часов работен ден.
Регионалната програма по заетост за област Добрич за 2018 г. трябва ще бъде представена в Министерство на труда и социалната политика до 30 април 2018 г. Поради изчерпване на дневния ред, зам. областният управител Ж. Желязков закри заседанието.


Актуално

съобщение

анкета