Екипът на Областна администрация ще се включи в инициативи за Седмицата на гората

Ежегодно първата пълна седмица на месец април се чества като Седмица на гората. Тази година отбелязването на Седмицата на гората е в периода 02-08 април, като това е и времето, в което се извършват активни залесителни мероприятия.
По традиция и тази година екипът на Областна администрация ще се включи активно и ще извърши залесителни мероприятия в горски парк „Дъбовете" край Добрич със съдействието на служители на Държавно горско стопанство /ДГС/ Добрич.
Държавно горско стопанство Добрич стопанисва 18 хил. ха, които са разположени в общините Добрич и Добричка, като обхващат и 65 населени места общо. 15 % от територията, за която се грижат 18 горски стражари са гори, а други 10 % са полезащитни пояси, казва директорът на ДГС инж. Цанко Николов. Той информира, че средно годишно на територията на стопанството се залесяват около 70 дка. Според Закона за горите, ние сме длъжни да залесим в срок от 2 г. всяка една оголена територия, вследствие на сеч или по други причини, като фиданките, с които се извършва залесяването се произвеждат в нашия разсадник, уточнява още Николов.
Полезащитните пояси на територията на ДГС Добрич са с площ 19 000 дка - около 1000 км. Те са изградени преди повече от 60 г. с основна задача срещу ветровата ерозия на почвите. В цяла Добруджа площта на полезащитните пояси е 65 хил. дка.
За 2018 г. ДГС Добрич ще извършва дейности по производство на горски репродуктивни материали от цер, сребролистна липа, акация, планински ясен и гледичия, като разсадника е с капацитет за производство на около 300 хил. броя фиданки. И през тази настоящата година служителите ще продължат дейностите по грижите за гората в цялото стопанство - през пролетта е предвидено да се извърши попълване на широколистни култури на площ от 20 дка, а през есента такова попълване е планирано да се направи на други 19 дка. През месеците април и май ще се направи ограждане на новозасадена широколистна култура. През периода април-ноември ще се полагат грижи за отглеждането на общо 615 дка широколистни култури в землището на няколко села от Община Добричка. Опазването на горите от пожари също е от първостепенно значение и затова през периода май-август ще се направят и поддържат 30х 500 линейни метра минерализовани ивици в землищата на Добрич, Самуилово, Долина, Одринци, Апенец и Дончево. Наред с това ще се поддържат и 16 870 линейни метра лесокултурни прегради. От април започва оборудването на 3 броя противопожарни депа.Актуално

съобщение

анкета