Областният управител утвърди Стратегия за управление на риска за периода 2018-2020 г.

Областният управител Красимир Кирилов утвърди Стратегия за управление на риска в Областна администрация Добрич за периода 2018-2020 г. Документът бе обект на обсъждане на провело се заседание №4 на Комитета за управление на риска в Областна администрация Добрич в изпълнение на Заповед №РкД-22-32/19.07.2016 г на Областния управител на област Добрич.
Главният секретар на Областна администрация Румен Русев, който председателства заседанието, представи целите на администрацията за настоящата 2018 г., след което членовете на Комитета извършиха идентификация на рисковете, застрашаващи изпълнението на целите. Два бяха идентифицираните рискове - „Незадоволително управление при кризи" и „Необходимост от постоянно оптимизиране на Системата за финансово управление и контрол". Участниците в заседанието взеха решение идентифицираните рискове да бъдат наблюдавани и да бъдат предприети допълнителни мерки, за да са контролирани на приемливо равнище.
Инж. Пламен Станев - главен експерт Информационни технологии, предложи да бъде включен „Риск от уязвимост на външни атаки", който е от ключово значение за постигане на една от целите на администрацията, а именно „Изграждане на модерна цифрова администрация".Актуално

съобщение

анкета