Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове "

         Семинарът се организира от двата управляващи органа - на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и на Оперативна програма „Иновации и конкуренгоспособност", които канят научната и академичната общност, бизнеса и местните власти от Североизточен район на планиране.
        Този семинар е част от инициатива на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., която предоставя възможност на научноизследователските организации от 6-те района за планиране в страната (без София-град) да кандидатстват през 2018 г. с проектни предложения от регионално значение за безвъзмездно финансиране по процедура „Изграждане на регионални научни центрове". Процедурата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти като важно условие за успешното изпълнение на проектните дейности и устойчивостта на изпълняваните проекти.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета