Възможности за кандидатстване с проекти за социални услуги

prev next
 

     Схемите за безвъзмездна помощ, които бяха презентирани  и условията за кандидатстване, са следните:

      - „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник",

      - „Социални услуги за социално включване".

      Схемите са насочени към подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи, на семейства, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи  и др.

     Чрез новите възможности за предоставяне на социални услуги от типа на "социален асистент" и "домашен помощник", както и на социални услуги за приобщаване към социалния живот на хора в нужда  и преодоляване на тяхната обществена изолация, се предвиждат  подобрения, конкретно в посока на работата с хора, които се лекуват от психични заболявания. Социалните услуги за постигане на така нареченото социално включване, могат да обхващат широк кръг от ползватели, като деца в риск (с лоша семейна среда, настанени в социални институции, с увреждания), също и пълнолетни хора, които са социално уязвими в различни аспекти - с ниски доходи, самотно живеещи възрастни хора, жертви на домашно насилие и т.н.  Размерът на отпусканата безвъзмездна финансова помощ за реализиране на социални услуги, като например създаване на Дневен център за деца, Център за настаняване от семеен тип, Защитено или Наблюдавано жилище, Кризисен център или за организиране на електронно включване на хора с увреждане, което представлява интернет базирана платформа за подкрепа на инвалиди от техния дом, е от 80 000 до 250 000 лева.

     Пълният списък на възможностите и условията за кандидатстване, са публикувани на страницата на Агенцията за социално подпомагане. При социалните услуги от типа "социален асистент" и "домашен помощник" минималният размер на отпусканата помощ е 60 000 лв., максималният - 200 000 лв. Крайният срок за депозиране на проектните предложения е 28 януари 2010 г.
Актуално

съобщение

анкета