Проведе се редовно заседание на РСР и РКК

На 27.10. 2017 г. в хотел „Тера - Европа" - гр. Търговище, се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР).
Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.
Заседанието бе открито и ръководено от г-н Митко Стайков, Областен управител на област с административен център Търговище, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.07-30.12.2017 г.
Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената от председателя информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 27.06.2017 г. и за изпълнените дейности в периода между двете заседания.
Междинната оценка на регионален план за развитие, съгласно чл. 33 от ЗРР беше представена от г-жа Станка Делчева от Агенция Стратегма.
В резюме:
Социалното и икономическото развитие на СИР през периода 2010 -2015 г. се характеризира с положителна промяна на ключовите индикатори. Сходно с останалите райони, СИР се възстановява от финансовата и икономическата криза след 2012 - 2013 г. Тенденциите в стойностите на ключовите индикатори все още са сравнително неустойчиви и е необходима значителна подкрепа за растеж.
Въпреки общото възстановяване на икономиката на СИР след кризата, темповете на нарастване на БВП за периода 2012 -2015 г. са устойчиви, но недостатъчно динамични. За периода 2011-2015 г. се отбелязва тенденция на слабо нарастване на приноса на СИР в общия БВП, възстановявайки нивата от преди кризата. БВП на човек на населението в района нараства с 1,6% спрямо средното за страната (на трето място за 2015 спрямо другите райони).Спадът на безработицата след 2011 г. е по-бавен от средния за страната, като стойностите за област Шумен остават особено високи.
За периода до 2015 г. се наблюдава ограничен напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в СИР. Ограничена положителна тенденция се наблюдава по отношение на заетостта и безработицата. Различията по отношение на БВП на глава от населението се увеличават, като област Варна продължава да е значително в по-добро положение от останалите области, тези в размера на средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение остават на приблизително същите нива като в периода 2004-2008 г.
Като цяло, напредъкът по изпълнението на РПР на СИР може да бъде оценен като положителен. Анализът на изпълнението на ключовите индикатори и показателите по Европа 2020 в общия случай разкриват постигане на заложените за 2015 цели.
Усилията следва да бъдат насочени към подкрепа на устойчивостта на постиганите резултати и изпълнение на мерки, осигуряващи устойчивост и интензифициране на развитието
- За всяка областнa стратегия за развитие - представител от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище докладваха на какъв етап са междинните оценки.
Представителите на УО на ОП 2014-2020 в РКК докладваха, съгласно нормативно регламентираната регионална координация по изпълнението на ОП, актуална информация за изпълнението на програмите на територията на Североизточен район и възможностите за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури.
Г-н Стоян Чакъров старши експерт от отдел СИР, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" представи актуална информация за изпълнението на проекти свързани с „Образователна инфраструктура" в рамките на ОП „Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Презентация е на тема „Подобряване на образователната инфраструктура чрез мерки по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Основен приоритет на програмата е финансирането на проекти в областта на образованието, насочени към модернизация на инфраструктурата чрез изграждане, реконструкция и обновяване, обзавеждане и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Предвидени са инвестиции в размер на 623,9 млн. лв. за 416 обекта на образователната инфраструктура, от които ще бъдат облагодетелствани над 250 хил. ученици и деца. В „Североизточен район" са сключени 11 договора за 29 обекта на обща стойност 48,4 млн. лв.Актуално

съобщение

анкета