Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Добрич прие правила за работата си

prev next
Днес, 12 септември 2017 г., със заповед на Областния управител бе свикано и се проведе първо заседание на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Добрич. Заеседанието бе открито от председателя - Областният управител Красимир Кирилов. Той предложи дневен ред от две точки, който бе единодушно одобрен.
По първа точка - приемане на правила за работа на Съвета, докладва Красимир Куртев - главен експерт „Организационно-мобилизационна подготовка", който подчерта, че целта на този съвет, в чийто състав са включени представители на институциите, на общините и общинските съвети в областта е, превенция за недопускане и минимизиране на риска от бедствия и аварии на територията на област Добрич. С цел по-добрата работа на Съвета, Куртев представи програма за работата му, която се прие единодушно, след гласуването й.
По втора точка от дневния ред Областният управител предостави думата на представителите на общините, които докладваха за състоянието на доброволните формирования. От представените доклади стана ясно, че доброволни формирования има в четири от общините - Тервел, Генерал Тошево, Балчик и Крушари. В процес на играждане на доброволни формирования са в общините Каварна и Шабла. Няма създадени доброволни формирования въпреки многобройните кампании в общините Добрич и Добричка. Като проблем представителите на местната власт споделиха липсата на млади хора, застаряващо население, което не отговаря на изискванията. Сред проблемите бе посочено и нежеланието за доброволчество и работа без заплащане. За ефективно включване на доброволни формирования при тежка зимна обстановка и други ситуации, сериозна пречка се явява и липсата на техника, споделиха още представителите на общините.
Във втората част по същата точка от дневния ред представители на РД „Пожарна безопасност и защита на населението" презентираха същността и възможностите, които имат доброволните формирования, като заявиха готовност да подпомагат общините с методически насоки за създаване на формирования от доброволци, там където все още липсват.
Статистиката на национално ниво показва, че с всяка година расте броят на произшествията, при които участват доброволни формирования, като за 2016 г. съществуващите в страната 205 формирования с общо 2850 доброволци са помагали в 501 произшествия. Те оказват помощ и съдействие при тежка зимна обстановка, наводнения, горски пожари и аварии като тази в Хитрино, посочиха от РД ПБЗН. Като слабост се отчита ниската мотивация и привличането на млади хора във формированията на възраст между 16-18 години. Областният управител закри заседанието поради изчерпване на дневния ред.Актуално

съобщение

анкета