Девето заседание на Комитета за наблюдение на Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. одобри 140 проектни идеи

prev next
В Букурещ, Румъния, на 2 август 2017 г. се проведе деветото заседание на Комитета за наблюдение на Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г., в което със заповед на Областния управител Красимир Кирилов, участва Главен експерт „Евроинтеграция и регионално развитие" Левент Назим като представител на Областна администрация Добрич. Участниците в заседанието са одобрили 140 проектни идеи, които ще могат да бъдат развити в пълни апликационни форми в срок до 16 октомври 2017. Пълният списък на одобрените проектни идеи може да бъде разгледан на адрес: www.interregrobg.eu.
140-те проектни идеи са насочени към области като транспорт, корабоплаване, околна среда, туризъм, риск в района на Румъния-България. Пълните проекти, избрани във втората фаза, ще могат да започнат своето изпълнение през 2018 г.

 
Актуално

съобщение

анкета