Единодушно бе одобрен проектобюджет за 2018 г. на Асоциацията по ВиК

prev next
Днес, 31 юли 2017 г., под председателството на Областния управител Красимир Кирилов се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия област Добрич. В заседанието участваха кметове и упълномощени представители на всички 8 общини, а гост бе изпълнителният директор на водното дружество инж. Димитър Радушев. Общото събрание протече по предварително обявения дневен ред, в който по първа точка бе представен проектът за бюджет на Асоциацията за 2018 г. Финансовият експерт Мими Атанасова запозна членовете на Асоциацията с предложението, което съгласно утвърдения бюджет за 2017 г.. предвижда увеличение на цената на вноската на държавата с 4 хил. лв. за 2018 г. След запознаване в детайли с приходите и разходите със 100 % от гласовете бе одобрен проект на бюджета за 2018 г. в размер на 55 975 лв., от които се предвижда вноската на държавата да е в размер на 19 591 лв., а от общините - в размер на 36 383 лв.
По втора точка от дневния ред не постъпиха въпроси и Областният управител закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета