Представиха актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма на заседание на РСР и РКК в СИР

prev next
На 27 юни 2017 г. в Зала „Черно море" на Интерхотел „Черно море" - гр. Варна, се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР). Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП, както и представител на Централното координационно звено (ЦКЗ) в Администрацията на Министерския съвет (МС).
Заседанието бе открито и ръководено от г-н Стоян Пасев, Областен управител на област с административен център Варна, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.01-30.06.2017 г. Във връзка с назначаването на правителство на Република България след проведените избори за народни представители в 44-то Народно събрание и на нови областни управители на областите в СИР, беше представен актуализирания състав на РСР и бяха актуализирани представителите на Съвета в КН на СП и на ОП 2014-2020, съфинансирани от ЕСИФ.
Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената от председателя информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 6 април 2017 г. и за изпълнените дейности в периода между двете заседания.
Основните акценти в Годишния доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (РПР на СИР) 2014-2020 г. бяха представени от Секретаря на РСР в СИР и ръководител на териториалното звено към МРРБ, което изготвя доклада на основание чл. 86 от ППЗРР. Според последните публикувани данни на НСИ, през 2016 г. ключовите показатели за СИР продължават да бележат известно увеличение, което затвърждава положителната посока в развитието на района, започнала през 2013 г. и положителната тенденция за преодоляване на негативния тренд в макроикономическата ситуация на района от 2009-2013 г. Динамиката на наблюдаваните индикатори по изпълнение целите на Стратегия «Европа 2020» и на глобалните екологични индикатори отбелязва слабо движение за СИР през 2016 г., в сравнение с отчетените стойности в предходния Годишен доклад. По-съществен напредък по значителна част от наблюдаваните специфични количествени индикатори за изпълнение на стратегическите цели и приоритети на РПР на СИР 2014-2020 г., сочат данните за 2016 г., спрямо заложените в Плана междинни стойности към 2015 г. Направените в Доклада изводи и предложения ще съдействат за по-нататъшното засилване ролята на РСР и РКК в СИР не само в процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г., но и при изпълнението на секторни политики с ключово значение за развитието на района. Годишният доклад за 2016 г. беше одобрен от членовете на РСР в СИР, на основание чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР и чл. 49. т. 6 от ППЗРР.
Във връзка с изготвянето на проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР в СИР за 2018 г., на областните управители на област Добрич и област Шумен, председателстващи Съвета през следващата година, беше възложено да предвидят в проектобюджетите на своите администрации индикативни средства за дейността му за 2018 г.
Представителят на Българска стопанска камара (БСК) в РСР в СИР запозна присъстващите с идеите и предложенията, включени в Програмата й в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първото полугодие на 2018 година. Част от предвидените в Програмата съвместни дейности с Европейския икономически и социален комитет, са в контекста на Бялата книга на Европейската комисия и акцентират върху приоритетната роля и значението на Черноморския регион за гарантиране на сигурността в Черно море, както и за развитие на активни търговско-икономически отношения със страните от региона. РСР в СИР подкрепи предложението на представителя на БСК, в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, да бъде проведена на територията на област Варна през месец май или юни 2018 г., среща на Европейския икономически и социален комитет, с цел засилване ролята и значението на Черноморския регион като еквивалентна част от Европа.
Включените в дневния ред на заседанието теми, свързани с представянето и обсъждането на актуална информация относно разработването на стратегически документи и създаването на организационни структури за развитие на туризма - сектор с ключово значение за Североизточен район, съответстват на целите на провежданата държавна политика за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на българските райони от ниво 2. Изборът на темите е свързан и с отбелязването на Европейския ден на морето - 20 май, една от ключовите инициативи на Интегрираната морска политика на Европейския съюз, която за Североизточен район е определена като уникален елемент за общото му икономическо развитие, в т.ч. и за развитието на туризма. В тази връзка и на основание на чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ППЗРР, за участие в заседанието с право на съвещателен глас бяха поканени представители на централната и местна власт, на академични и браншови организации в сферата на туризма.
Представител на Министерството на туризма запозна присъстващите с Проекта на актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (НСУРТБ) 2014-2030 и Плана за действие към нея за периода 2017-2020 г. Необходимостта от актуализация на НСУРТБ 2014-2030, приета с решение на МС през 2014 година, е продиктувана от настъпилите през последните години промени в геополитическата обстановка и в динамиката на политическите и икономическите процеси не само в България, но и в света. Мерките и дейностите, определени в проекта на Плана за действие за изпълнение на НСУРТБ през периода 2017-2020 г., за постигането на специфичните цели по всяка от четирите стратегически цели на Стратегията са насочени към: създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на устойчив туризъм в страната; развитие на конкурентоспособен туристически сектор; успешно позициониране на България на световния туристически пазар; балансирано развитие на туристическите райони в България. Представител на наскоро учредения Варненски Черноморски туристически район запозна участниците в заседанието със структурата, задачите и очакваните резултати от дейността на туристическия район. В хода на дискусията бяха изразени компетентни становища и полезни мнения относно развитието на туризма на територията на Североизточен район и на страната като цяло.
В рамките на тематиката на дневния ред, свързана с регламентираните функции на РКК към РСР в СИР, беше одобрена постъпилата в Секретариата и обобщена в справка, информация по чл. 8, т. 5 от Вътрешните правила за работа на РКК, относно участието на представители на Съвета в КН на СП и ОП 2014-2020 през периода ноември 2016 г. - юни 2017 г. Представителите на УО на ОП 2014-2020 в РКК докладваха, съгласно нормативно регламентираната регионална координация по изпълнението на ОП, актуална информация за изпълнението на програмите на територията на Североизточен район и възможностите за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури.
В края на заседанието, съгласно законноустановения срок за ротационно председателство и определения жребий, г-н Стоян Пасев официално предаде председателството на РСР в СИР за второто полугодие на 2017 г. на г-н Митко Стайков - областен управител на област с административен център Търговище, като му пожела успешен мандат и ползотворна работа.

 
Актуално

съобщение

анкета