Заседава Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Днес, 27 април, 2017 г., под председателството на Областния управител Детелина Николова, се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. При откриване на заседанието, Детелина Николова подчерта, че провеждането му е в съответствие със стратегическите направления, произтичащи от Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област Добрич за периода 2011-2020 г. и ангажиментите и дейностите на държавни, общински и неправителствени институции. Тя предостави думата на главен експерт по териториално и селищно устройство Веселин Димитров, който запозна присъстващите накратко с проекта на Областен план за действие с цел подобряване безопасността на движението и намаляване на жертвите по пътищата на територията на област Добрич за периода 2017-2018. Участниците в заседанието - представители на Областно пътно управление, Регионално управление на образованието, Пожарна безопасност и защита на населението, КАТ - Пътна полиция, Център за спешна помощ, представители на общини, БЧК и председателя на НПО „България - Вита" Антоанета Малева, имаха възможност предварително да се запознаят с проекта на плана, като в проекта са отразени направените предложения, отбеляза Димитров. Той подчерта, че стратегическият документ има пет основни пункта - всички имащи отношение към подобряване на движението и повишаване на безопасността, и по всяко от основните направления са посочени отговорните институции за реализиране на набелязаните мерки. По предложение на А. Малева, в плана е заложено завишаване на контрола по отношение на законосъобразното спиране и паркиране на МПС в населените места. На вниманието на общините в плана е заложено да се търсят възможности за изграждане на нови паркинги за автомобили, съгласно регулацията за застрояване на населените места, както и да се положат усилия от общините за обособяване на специални места и велоалеи за движение на велосипеди. Обръща се внимание и на КАТ - Пътна полиция, които трябва с помощта на средствата за масово осведомяване да информират обществеността за важни правила и актуални изменения в Закона за движение по пътищата.
В хода на дискусията, Областният управител Детелина Николова подчерта, че при обсъждане на Общи устройствени планове общините канят членове на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
Ръководителят на Областно пътно управление Георги Стратиев съобщи, че с цел подобряване безопасността ще се реализират дейности на териториите на общините Добричка - изграждане на нов водосток преди разклона за Одърци по пътя Добрич-Албена, за избягване на наводняване на пътната настилка, и Шабла, където в три населени места - Горун, Ваклино и Дуранкулак, ще бъдат изградени повдигнати пешеходни пътеки.
Участниците в заседанието единодушно одобриха Областния план за действие с цел подобряване безопасността на движението и намаляване на жертвите по пътищата в областта за периода 2017-2018 г.Актуално

съобщение

анкета