Областният управител стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

В качеството си на представител на изпълнителната власт на регионално ниво Областният управител Детелина Николова информира общините, че съгласно писмо на председателя на Държавната агенция за закрила на детето стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да насърчава детското участие в процесите на разработването на политики за децата и вземането на решения.
Процедурата по избор на членове е разработена от самия Съвет на децата и прилагането й е на три нива - общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани и избраните представляват гласа на своите връстници при създаването и прилагането на политики и мерки, свързани с младите хора.
Съгласно своите компетенции Областният управител с писма уведоми всички кметове на общини на територията на областта за процедурата по избора и изпрати указания за провеждането на избор. Общините имат ангажимент до 15 юни 2017 г. писмено да информират Областния управител за проведената процедура и резултатите от нея.Актуално

съобщение

анкета