Проведе се Общо събрание на Асоциация по ВиК

prev next
Днес, 10 март 2017 г. в Областна администрация се проведе редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК под председателството на Областния управител Детелина Николова. На заседанието присъстваха представители на всички осем общини в областта и изпълнителният директор на оператора „ВиК" АД инж. Петър Калчев. Детелина Николова откри заседанието и припомни, че решенията си Общото събрание по предварително обявения дневен ред по закон взема с три четвърти от гласовете. Годишният отчет за 2016 г. на Асоциацията по ВиК пред Общото събрание бе представен от секретаря Гинка Бухчева, а финансовият експерт Мими Атанасова представи отчет за бюджета на АВиК за миналата година. И двата отчета бяха приети с пълно мнозинство. По трета точка от дневния ред Атанасова представи бюджета за настоящата 2017 г., като поясни, че и тази година се запазва размерът на вноската на държавата, която има 35 % дял - 27 857 лв., както и размерът на вноските на всяка от общините, притежаващи 65 % - общата сума е 42 857 лв. В хода на дискусията представителите на общините изразиха мнение, че е нужно държавата да увеличи размера на своята вноска, за да бъде Асоциацията по ВиК по-ефективна. С пълно мнозинство Общото събрание прие бюджета на АВиК за 2017 г.
В последната точка от дневния ред - „Други", Областният управител Детелина Николова постави пред изпълнителния директор на ВиК инж. Петър Калчев въпроса със състоянието на питейната вода в тервелското село Градница. Инж. Калчев докладва, че взетите от водното дружество проби и изследвани в тяхната акредитирана лаборатория не са доказали отклонения. Той съобщи още, че на 14 март предстои съвместно проби да вземат ВиК и РЗИ и допълни, че не очаква да има отклонения от нормите.
Участниците в Общото събрание дискутираха работни проблеми, свързани с издаването на разрешителни за водовземане и водоползване, процесите на прехвърляне на активи от страна на ВиК оператора на общините. С цел облекчаване на процеса, който е нов за страната и няма утвърдени примерни практики, Областният управител Детелина Николова предложи да се създаде работна комисия, в която да има специалисти от ВиК, които да подпомагат работата на общините. Тя предложи също водното дружество да оказва помощ на общините и по отношение на издаване на разрешителните за водоползване и водовземане от Басейновите дирекции.
Изпълнителният директор на „ВиК" АД инж. П. Калчев предостави на участниците в Общото събрание инвестиционната програма на дружеството за периода 2017-2021 г., според която операторът планира да намали за 5 години загубите на вода с 30 на сто и това да стане без да се увеличават тарифите през периода.Актуално

съобщение

анкета