Областният управител определи със заповед периода от 10 март до 31 октомври за пожароопасен сезон в горите

Областният управител Детелина Николова издаде заповед на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137 от Закона за горите, с която определи периода от 10 март до 31 октомври т.г. за пожароопасен сезон в горските територии в областта. Целта е осигуряване пожарната безопасност и предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии. В тази връзка за времето от днес до 31 октомври се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии, изхвърлянето на горими на неразрешени за това места. В заповедта на Областния управител се разпорежда на териториалните поделения Държавни горски стопанства и Държавни ловни стопанства при Североизточно държавно предприятие Шумен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии. Със заповедта се разпорежда извършването на проверки на противопожарните хидранти на териториите. На ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии е разпоредено да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му, а на собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии за собствена сметка да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали; да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението; да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
Контролът по изпълнението на заповедта се възлага на директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", Директора на Регионална дирекция по горите Варна и кметовете на общини. Заповедта трябва да бъде сведена от директора на Североизточно държавно предприятие Шумен до знанието на директорите на териториалните поделения Държавни горски стопанства и Държавни ловни стопанства при Североизточно държавно предприятие Шумен.
Заповедта е изпратена до кметовете на общини, както и до директора на Регионална дирекция по горите Варна, Директора на Североизточно държавно предприятие Шумен, Началника на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич.Актуално

съобщение

анкета