Техниката за снегопочистване е в готовност, изготвен е доклад до Областния управител

В изпълнение на заповед на Областния управител Детелина Николова, Комисия с председател Сали Феим, заместник областен управител, извърши проверка на наличността и техническото състояние на снегопочистващата техника на фирмите, които извършват дейностите по зимното поддържане на Републиканската и общинските пътни мрежи на територията на област Добрич.
След запознаване със състоянието на техниката, броя и местата за базиране, както и след проведени разговори с хората, работещи с машините и създаващи организацията за зимно поддържане, Комисията изготви доклад до Областния управител Детелина Николова. Представяме в резюме направените обобщения:
Техниката, която ще се използва за снепогочистване и опесъчаване, като цяло е в добро състояние и е подготвена за работа през зимния сезон. Извършен е инструктаж на водачите за работа при зимни условия. Всички са вписани в регистрите за инструктаж, притежават необходимите документи за правоспособност. МПС са преминали периодичен технически преглед /с малки изключения/. Сключени са и задължителните застраховки „Гражданска отговорност". Проверяващите са получили уверение, че констатираните нередности ще бъдат отстранени до първия снеговалеж.
Не така стои въпросът с винетните стикери. Масово не се закупуват винетки. Само собствените машини на ДЗЗД „ПОНТ" и на общинските предприятия на общините Шабла и Балчик са изрядни в пълен обем.
Част от техниката посочена в справките предоставени от общините, не е намерена на посоченото място, поради различни причини: част от машините по селата не са намерена, защото все още тракторите са по полето, но са осигурени с необходимия инвентар и има готовност техниката да бъде оборудвана в рамките на половин час и да се действа съгласно подписаните договори.
Част от техниката на ДЗЗД „ПОНТ" не е базирана по опорните пунктове, защото фирмата има договорка с АПИ, същата да се използва за работа по обекти, а 48 часа преди започване на снеговалеж да бъде на определените места.
Освен техниката заложена в Оперативния план за зимно поддържане, ДЗЗД „ПОНТ" разполага и с допълнителна техника, която може и има готовност да се ползва за почистване и опесъчаване при необходимост.
Няма констатирано дублиране на техника на ДЗЗД „ПОНТ", за почистване на различни, отдалечени едно от друго направления.
След запознаване с техническото състояние на машините, броя и местата за базиране, както и след проведени разговори с хората, работещи с тях и създаващи организацията за зимно поддържане, комисията прави следните изводи:
1. Техниката за поддържане на общинската пътна мрежа в общините е достатъчно и е изправна. Оборудвана е с необходимия инвентар, сключени са договори. Възможно е при правилно създадена организация и точното придържане към договорите, да изпълни своето предназначение.
2. Техниката за поддържане на Републиканската пътна мрежа (РПМ), като цяло е изправна и е достатъчна. Оборудвана е с необходимия инвентар, правилно е базирана на територията на областта, създадена е необходимата организация за действия в усложнена обстановка. Ако се изпълнят дейностите заложени в договора подписан между ДЗЗД „ПОНТ" и АПИ, и Оперативния план за работа в зимни условия, проблемите с Републиканската пътна мрежа през зимния сезон ще бъдат своевременно преодоляни.

 
Актуално

съобщение

анкета