Комитет за наблюдение по програма INTERREG V-A Румъния-България - четвърто заседание

prev next
     В прессъобщение на Програма INTERREG V-A Румъния-България, се съобщава за проведеното Четвърто заседание на Комитета за наблюдение на програмата на 4 август в гр. Русе, в което са участвали представители на Управляващия орган - Министерство на регионалното развитие и публична администрация на Румъния (МРРПА), Националният партниращ орган (НПО) - Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България (МРРБ) и Съвместният секретариат (СС) на Програмата - Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България.
По време на заседанието са одобрени важни документи, свързани с комуникационната дейност по програма INTERREG V-A Румъния-България. Сред одобрените документи е Годишният Комуникационен план за 2016 г., както и преразгледаният Наръчник за визуална идентичност. Освен това, членовете на Комитета за наблюдения бяха запознати с напредъка в изпълнението на програмата, отчетен след последния комитет, който се проведе през октомври 2015 г.
Комитетът за наблюдение не постигна консенсус по отношение на избора на твърди проекти, подадени в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения (Приоритетна ос 1, 2 и 3). Комитетът за наблюдение реши да продължи дискусиите по тази тема по време на следващата среща, която ще се проведе през последната седмица на септември 2016 г.
     В работата на Четвъртото заседание на Програма  INTERREG V-A Румъния-България, взе участие зам. областният управител на Добрич Сали Феим, представляващ Областния управител - член на Комитета за наблюдение, Детелина Николова.Актуално

съобщение

анкета