Служители от Областна администрация взеха участие в семинар по ПЧП

  files/upload/symbol/opac.JPG

    В рамките на изпълнението на Проект „Партньорство за развитие" по ОП „Административен капацитет", вчера в Добрич бе организиран семинар, в който взеха участие експерти от  областни и общински администрации, представители на НПО и бизнеса. Участниците са били запознати със съществуващата законова рамка, както и действащите нормативни актове за създаване и управление на ПЧП.

     С помощта на експерти - юристи, участниците са имали възможност да обсъдят работещите процедури и да предложат разработването на нови унифицирани процедури, както  и правила за прилагането на ПЧП на местно и на областно ниво.

     По време на работния процес е бил  направен общ преглед на законодателството с оглед приложимостта му към ПЧП, в това число - проект на Закон за публично-частното партньорство. В рамките на програмата е била обсъдена и нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в контекста на ЗОП. Разисквани са  методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, различни процедури, документи, указания за създаване и управление на ПЧП.

    Работата на семинара в следобедните часове е продължила по групи, където са направени предложения от участниците за вътрешни правила, унифициране на процедурите и образците на документи за ПЧП.

     Проект "Партньорство за развитие", договор № A 08-14-49-C/03.02.2009 г., се изпълнява от Областна администрация - Ловеч по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дейностите покриват 26 целеви области в страната и ще допринесат за ефективност на управлението чрез създаване на условия за активно прилагане на публично-частно партньорство в областни и общински администрации.

 
Актуално

съобщение

анкета