Областният управител Детелина Николова проведе работна среща във връзка с готовността на област Добрич за туристическия сезон

     По инициатива на Областния управител на област Добрич Детелина Николова, днес, 14 май 2016 г. в Областна администрация се проведе работна среща с регионалните директори на контролиращите държавни органи ОД на МВР - Добрич, Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Добрич и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Добрич, на която се обсъди готовността им във връзка с предстоящия летен туристически сезон на 2016 г. На срещата са разгледани въпроси и проблеми, предвид задълженията на посочените институции за контрол по осигуряването на безопасни и здравословни условия при предлагането на туристически услуги на летовниците. Представени са кратки информации за дейностите и мероприятията, които предстоят да бъдат изпълнени от страна на контролиращите регионални органи през летния сезон, както следва:
     С оглед подобряване на обществения ред и сигурността на почиващите български и чуждестранни туристи от ОД на МВР - Добрич, е изготвен анализ - оценка на оперативната обстановка и действащата организация на работа по противодействието на престъпността и опазване на обществения ред. На базата на направените изводи и оценки е изготвен план за дейността на дирекцията по опазване на обществения ред и сигурността в курортните комплекси на територията на област Добрич през активния туристически сезон. Проведени са срещи с хотелиери и туроператори в Черноморските районни управления на полицията - КК „Албена", Балчик, Каварна и Шабла, които очакват по-силен туристически сезон в сравнение с предходната година, поради усложнената обстановка в съседните ни страни - Република Турция и Република Гърция. На тези срещи е препоръчано изготвянето на брошури и други информационни материали, съдържащи указания за действия от страна на туристите в различни рискови ситуации. Като превантивни мероприятия преди началото на сезона, се провеждат срещи с представители на общинските администрации на крайморските общини, на които се обсъждат проблеми, свързани с охраната, реда и безопасността на движението. При срещите се акцентира на необходимостта от прекратяване на извършваните строителни дейности в курортните зони, както и определяне на съвместни действия с местните комисии за обществен ред и сигурност. И през настоящата година през месеците юли и август на територията на туристическите комплекси ще работят съвместно патрулиращи екипи от български и румънски полицаи.
     Планираните дейности на РЗИ - Добрич през летния туристически сезон включват регулярен контрол:
- при текущи проверки на противоепидемичния режим на работа в лечебните заведения на територията на курортните селища;
- върху дейността на регистрираните лица, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве след откриване на летен сезон 2016 г. на територията на морските селища;
- върху дейността на регистрираните обекти за търговия на дребно с лекарствени продукти /аптеки и дрогерии/ в населените места по крайбрежието, а на сезонните обекти след откриване на сезона;
- чрез проверки по медицински стандарти на сезонни лечебни заведения за извън-болнична помощ, които са регистрирани в морските селища, след откриване на сезона;
- на факторите на околната среда, включително и на курортните ресурси - качество на водата, използвана за питейно-битови нужди и за къпане (морска и от плувните басейни), на минералната вода и лечебната кал, хигиенното състояние на плажните ивици, както и нивото на шума от локални източници в зоните за отдих;
- на обектите с обществено предназначение, експлоатирани като туристически обекти - по отношение на тяхната материално-техническа база, поддържане и експлоатация;
- на дейностите със значение за здравето: водно-спасителната дейност, обезопасяването и медицинското осигуряване на морските плажове; дейностите по линия на здравно-техническата експертиза; чистотата на населените места и курортните селища.

     От страна на ОДБХ - Добрич до края на м. май, 2016 г. ще се проведат срещи с представители на туристическия бизнес, имащи отношение към изхранването на туристите, на които ще бъдат отчетени резултатите от миналогодишния туристически сезон и ще се набележат мерки и действия за недопускане на хранителни инциденти. От м. юни, 2016 г. ще се организира откриването на приемна за граждани съвместно с Комисията за защита на потребителите с оглед своевременна проверка на обектите за обществено хранене по постъпили сигнали и жалби от туристите, включително и в почивните дни. ОДБХ - Добрич има готовност за извършване на контрол във всички обекти на територията на курортите и курортните селища в област Добрич, като при необходимост проверките ще се извършват с участието на представители на други контролиращи държавни институции.
     Предвид изнесените информации от директорите на държавните контролни органи, участници в работната среща, се налага изводът, че те са готови за посрещането и осигуряването на условия за протичането на безопасен и здравословен туристически сезон на територията на област Добрич.

 
Актуално

съобщение

анкета