Актуализирани са съставите на Националния и на Организационния комитети за отбелязване на 100 години от Първата световна война

     На редовно заседание, проведено днес, 30 март 2016 г., Правителството актуализира поименните състави на Националния и на Организационния комитети за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея (2014-2018 г.). Те отразяват настъпили през 2015 г. кадрови промени в Министерския съвет, министерствата и областните администрации.
     Двата комитета бяха създадени с решение на кабинета през м. юли 2014 г. Председател на Националния комитет е министърът на отбраната, а в състава му влизат също министрите на културата, на външните работи и на образованието и науката, областни управители, директори на исторически музеи, председателят на БАН, представители на академичната общност, на военно-патриотични съюзи, на медиите и др. Организационният комитет се председателства от постоянния секретар на отбраната и има за задача да изготвя ежегодно национален план с конкретни мероприятия за отбелязване на събитието. Планът се одобрява от Националния комитет.
     Съобразно отразените кадрови промени, Областният управител на Добрич Детелина Николова е член на Националния комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея (2014-2018 г.).
Актуално

съобщение

анкета