Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен съвет в Североизточен район

     На 22 март 2016 г. в парк-хотел „Изида" в гр. Добрич се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР). С право да гласуват и вземат решения присъстваха 32 членове на Регионалния съвет за развитие и 11 членове на Регионалния координационен комитет. Съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за регионалнио развитие (ЗРР), в състава на двата органа са включени представители на 12 министерства, областните управители и представители на общините от четирите области на Североизточен район, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от Европейския съюз (ЕС) и на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет. Представителите на общините в РСР СИР са определени с решение на съответните Областни съвети за развитие, след проведените местни избори през 2015 г.
     Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Детелина Николова, Областен управител на област с административен център Добрич, председател на РСР и РКК СИР с мандат 01.01-30.06.2016 г. Съгласно чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗРР, за заместник-председател на Съвета през настоящия мандат бе избран г-н Донко Марев, председател на Добрички общински съвет. С цел постигане на по-добра координация и взаимодействие на РСР СИР с Областните съвети за развитие от района, в дневния ред на заседанието беше включен отчет на областните управители на областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, за дейността на ръководените от тях Съвети през 2015 г.
     Актуална тема в дневния ред на заседанието беше представянето на опита и дейността на Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД. Новите възможности за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г. чрез финансовите инструменти Jessica, Фонд на фондовете и др., бяха представени от г-жа Надя Данкинова - изпълнителен директор на Фонда.
     В съответствие с нормативно регламентираната регионална координация на РСР СИР при изпълнението на Оперативните програми(ОП), съфинансирани от фондовете на ЕС и оказващи социално-икономическо въздействие върху развитието на района, Секретарят на Съвета докладва обобщена информация за изминалата 2015 г. Информацията е подготвената от Секретариата въз основа на представените годишни справки от всички Управляващи органи на Оперативните програми. На територията на Североизточен район през 2015 г. са изпълнявани 941 проекта на обща стойност 1, 18 млрд. лева по програми за програмните периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Стартиралите на територията на района проекти по програми за настоящия програмен период са 54, от които 32 - по ОП „Развитие на човешките ресурси", 9 - по ОП „Иновации и конкурентоспособност" и 13 - по ОП „Храни и основно материално подпомагане".
     Друг акцент в дневния ред на заседанието беше изпълнението на държавната политика в аграрния сектор, който е един от приоритетните за Североизточен район. Във връзка с тази тема, гости на заседанието с право на съвещателен глас, бяха представители на териториални звена на централната изпълнителна власт, на университети, научни институти, браншови, неправителствени и граждански организации от района, които имат отношение към развитието на селското стопанство. Членовете на двата органа и поканените за участие лица и организации бяха запознати с основните цели и приоритети на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., официално одобрена от Европейската комисия на 26 юни 2015 г. Общият бюджет на Програмата е 2,9 млрд. евро, от които 2,3 млрд. евро са европейски средства. Представителят в РКК на Управляващия органа на Програмата запозна присъстващите и с предвидените мерки за въздействие на територията на Североизточен район. С най-голям интерес се ползват мерките за подкрепа на малки стопанства, за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, както и за инвестиции в неземеделски дейности, включително селски туризъм и бизнес услуги в селските райони.
     Председателят информира присъстващите за влезлите в сила /ДВ, бр.15/23.02.2016 г./ по-важни изменения и допълнения на Закона за регионалното развитие, пряко свързани с дейността на Регионалния и Областните съвети за развитие.

     В края на заседанието, Детелина Николова, Областен управител на област с административен център Добрич и Председател на РСР и РКК СИР с мандат 01.01-30.06.2016 г., прикани присъстващите да почетат с едноминутно мълчание паметта на жертвите на днешните брутални терористични атаки в Брюксел. Своята солидарност и подкрепа към белгийския народ, РСР и РКС изразиха чрез Съболезнователен адрес до Посолството на Р България в Белгия. В него остро и категорично бе осъден тероризма във всичките му форми, изразена бе готовност заедно с всички европейски граждани, по най-убедителен начин, да бъде защитена европейската цивнилизация и нейните ценности.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета