Работни срещи на Областния управител с ръководителите на териториални звена и кметовете на общини

     С оглед подобряване на координацията, обмена на информация и съгласуваност в действията при провеждане на държавната политика в област Добрич, Областният управител Детелина Николова покани на опознавателни срещи ръководителите на териториални звена и кметовете на общини. В разговорите, проведени в рамките на два работни дни - 2 и 3 декември, взе участие и заместник областният управител Ивайло Манушев.
     Срещите се проведоха във връзка с оптимизиране дейността на Областна администрация, и в изпълнение на провомощията на Областния управител да осъществява взаимодействие с ръководителите на териториални звена на централната изпълнителна власт.
     Обсъдени са въпроси в контекста на подобряване на междуинституционалните взаимоотношения и изпълнението на секторните политики по места, както и някои проблеми в хода на подготовката за зимния сезон.
     Областният управител Детелина Николова е поставила изискване по отношение на докладите за дейността, които й се предоставят от всяко териториално звено на основание Закона за администрацията. Необходимо е занапред да се унифицира структурата на отчетите, като следва да се включат конкретни компоненти по отношение на съдържанието. В тази връзка предстои актуализиране на Правилата за взаимодействие между Областния управител и ръководителите на териториални звена на централната изпълнителна власт.
     В края на седмицата на опознавателна работна среща бяха поканени и кметовете на общини. 
     В присъствието на изпълнителния директор на МБАЛ АД, д-р Трифон Йорданов, Д. Николова се е обърнала към кметовете да проявят ангажираност и съпричастност, и да подкрепят обезпечаването на Многопрофилната болница, за да може тя да изпълнява пълноценно областните си функции и да предлага по-качествено лечение на всички пациенти от осемте общини.
     В хода на разговорите, е напомнено на присъстващите, че всички общини дължат вноска във ВиК асоциацията за 2015 г. А според законовите разпоредби, бюджетът на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Добрич, се формира от вноски на държавата и общините, съобразно процентното им участие.
     Върху още една тема е било фокусирано вниманието в рамките на работната среща при Областния управител, а именно: ангажиментът на общините да предвидят средства в бюджетите си за 2016 година за поддържане и почистване на деретата и речните корита, с оглед извършване на превантивната дейност за защита на населението при бедствия и аварии.
Актуално

съобщение

анкета