Служител на Областна администрация проучи добри практики за публично- частно партньорство в Лондон и Прага

files/upload/symbol/opac.JPG 

     След завръщането си от задграничната командировка, в Доклад до Областния управител, А. Драгостинов описва основната цел на посещението: подробно проучване на добрите практики за публично-частно партньорство и запознаване с най-успешните проекти реализирани в различни сектори на икономиката и социалната сфера /ПЧП в сектори Жилищно строителство, Околна среда, Социална инфраструктура, Транспорт, Образование, Спорт и отдих/.

     „ПЧП проектите обикновено изискват много време за подготовка, скъпоструващи са, наемат се много външни консултанти-финансови, технически, юридически; изпълняват се много и разнообразни изисквания. За да участва в един такъв проект частният инвеститор трябва да има определен интерес. Много важно е преди започването на проекта да се направи задълбочено проучване, да се изработи финансов анализ, който да отрази изискванията не само на публичния, но и на частния сектор. И винаги следва да има компромиси по отношение на размера на печалбата и риска. Частните инвеститори очакват сигурност и гаранция от страна на публичния сектор и ако я получат, са съгласни на по-ниска норма на печалбата. Това от друга страна пък е изискване на публичния сектор, защото той сравнява финансовите потоци, които ще се насочат за заплащане към частния сектор с други подобни. Това е едно и от изискванията по ПЧП проектите - и двете страни да са удовлетворени"- казва г-н Драгостинов.

     Изводите, които прави той  в своя  Доклад до Областния управител, са обобщени така: „Посещението във Великобритания и в Република Чехия на представителите на част от областните администрации от България, ще допринесе за пренасянето на добрите практики, на опита и постигнатия напредък в тези страни при приложението на публично-частното партньорство в наши условия. Работните срещи, които бяха проведени с представителите на държавните и общински администрации от двете страни, предизвикаха изключително голям интерес сред нас. Бяхме запознати с различните области на сътрудничество, форми и модели на ПЧП, разпределянето на отговорностите и риска, осигуряването на пълна прозрачност при изпълнението на проектите.

     В България съществуват множество възможности за привличане на частни инвеститори и осигуряване на допълнителен финансов ресурс при предлагане на допълнителни услуги на обществото. Считам, че постоянно нарастващите обществени потребности от различни по вид и характер услуги, могат да бъдат удовлетворени чрез прилагане на сътрудничество чрез ПЧП в различните области на социално-икономическия живот у нас. Оценявам участието си в обучителното пътуване „Добри практики" по проекта изпълняван от Областна администрация Ловеч, като много полезно"- заключава Ангел Драгостинов.

 

     Снимките от галерията са на обекти, реализирани по публично- частни партньорства.

 

 
Актуално

съобщение

анкета