Информационен семинар за трансграничното сътрудничество

 

     Семинарът предостави обстойна информация за начина на подаване на проектни предложения, за сроковете и  начините за изпълнение на одобрените проекти, за това, кои могат да бъдат бенефициенти по оперативната програма. Практиката показва, споделиха организаторите от Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в гр. Кълъраш, Румъния, че по-атрактивни са малките проекти, които са по-бързи за осъществяване и с по-малко времетраене.   Програмата е финансирана от двете съседни страни и съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

      Участниците в семинара, който се проведе днес  в Областна администрация, бяха запознати с общата стратегическа цел на програмата - да се постигне  сближаване на хора, общности и икономики на граничните региони в посока съвместно развитие чрез използване на природни и човешки ресурси. По отношение на приоритетните оси по програмата, са важни възможностите за подобряване на трансгранични сухопътни съоръжения, развитие на системи за управление и опазване на околната среда (като защитените зони например), популяризиране на регионалната идентичност и насърчаване на бизнес сътрудничеството в области като земеделие и туризъм. Сред акцентите е и сътрудничеството от типа "Хора за хора".  

     Потенциални кандидати по програмата могат да бъдат общини, областни администрации, Търговски камари, сдружения, министерства и техните регионални подразделения, образователни институции, нетърговски научноизследователски институти.
Актуално

съобщение

анкета