Областна администрация Добрич с одобрени 2 работни места по програма „Старт на кариерата”

     Със заповед на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Процедура 2015, за кандидатстване за работни места в централните ведомства, в областните и общинските администрации.
     Областна администрация Добрич е одобрена за 2 работни места: едното - в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", звено „Комплексно обслужване", а второто работно място е в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".
     В срок до 23.10.2015 г. включително, кандидатите подават в дирекциите "Бюро по труда" по регистрация комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател. Документите се подават лично.
     В рамките на Програма „Старт на кариерата" се осигурява работа в публичната администрация на младежи до 29 години с висше образование, като финансирането е от бюджета на Министерство на труда и социалната политика, съгласно Националния план за действие по заетостта. Предвижда се осигуряване на заетост на 1 500 младежи от цялата страна. Младите хора ще бъдат наети за период от 9 месеца.
     Допълнителна информация кандидатите могат да намерят на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg и в Дирекциите "Бюро по труда".

 
Актуално

съобщение

анкета