Областната комисия по заетост одобри седем регионални програми за 2010 г.

      Одобрените от Областната комисия програми, предвиждат дейности по поддържане на зелените площи и почистване на населените места, с цел създаване на уютна среда за живот;  обезопасяване и поддържане на четвъртокласната пътна мрежа. Проектът на община Шабла визира поддържане на нестопанисвани плажни ивици, общинска пътна и улична мрежа, и озеленяване в община Шабла и Митница Дуранкулак.

      Регионалните програми, приети на днешното заседание, обхващат три направления безработни лица: до 29 години, над 50-годишна възраст, както и трайно безработни жители от Област  Добрич.  Проектите  са специфичен инструмент на политиката на пазара на труда за справяне с местни проблеми. Тяхната цел е да се даде възможност за предприемане на действия за преодоляване на негативните тенденции в резултат от икономическата криза.

 
Актуално

съобщение

анкета