С промени в Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, управлението на ГКПП се предоставя на Агенция „Митници“

     В бр. 64 от 21 август 2015 г., в Държавен вестник е обнародвано постановление на Министерски съвет № 214. С § 1 от това постановление, е изменена и допълнена Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, като всички правомощия, с които разполагаше Областният управител по Наредбата за ГКПП, са предоставени на Директора на Агенция „Митници".
     Съгласно заключителните разпоредби на Постановление № 214 от 14.08.2015 г., за областните управители остава единствено задължението:
     В тримесечен срок от приемане на постановлението, да предадат на директора на Агенция „Митници" за управление урегулираните поземлени имоти, отредани за ГКПП и сградите, построени върху тях, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, и цялата свързана с тях документация.
     Имотите и вещите, на територията на ГКПП, които не са предоставени за управление по съответния ред, се управляват отново от директора на Агенция „Митници".
     Промените произтичат от Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет от Народното събрание на 23 юли 2015 г.

 
Актуално

съобщение

анкета