ВАС върна делото „Бакарди“ за продължаване на съдопроизводствените действия

    Върховният административен съд счете за основателна жалбата на Областния управител на област Добрич срещу определението на Административен съд гр.Добрич, с което производството по делото беше прекратено, поради недопустимост на оспорването от страна на Областния управител.

    Според ВАС, определението на първоинстанционния съд е неправилно, тъй като
решението на Общински съвет - Добрич,  като акт на орган на местното самоуправление, по специалните разпоредби на ЗМСМА и на задължителната практика на ВАС, подлежи на самостоятелен съдебен контрол.

    На следващо място, ВАС приема за необоснован извода, че жалбата срещу решението е подадена от Областния управител само в това му качество, но не и като пълномощник на Държавата. Предвижданията за изменение на ПУП-ПР засягат имот-държавна собственост, поради което Държавата се явява непосредствено засегната. В този смисъл, изрично в жалбата се съдържат изявления, както от Областния управител, в това му качество, така и на представляващ собственика - Държавата, по пълномощие на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

    Предвид изложените съображения, жалбата на Областния управител е уважена и делото се връща на Административен съд гр.Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия.
Актуално

съобщение

анкета