Първо работно заседание на Областния съвет по здравеопазване

     На 26.05.2015 г. в Областна администрация - Добрич, се проведе първото заседание на ОСЗ под председателството на Областния управител д-р Маргарита Новоселска. То протече при следния дневен ред:
1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Областния съвет по здравеопазване в област Добрич;
2. Обсъждане на здравно-демографските процеси в област Добрич за 2014 г.;
3. Разглеждане на Концепция „Цели за здраве 2020", изготвена от Министерство на здравеопазването;
4. Други.
     Със Заповед на Областния управител и в съответствие със законовите разпоредби, бе определен поименният състав на ОСЗ и ръководство в състав: 
Председател: д-р Маргарита Новоселска - областен управител.
Заместник-председател: Йордан Йорданов - заместник областен управител.
Секретар: д-р Светла Ангелова - директор на Регионална здравна инспекция - Добрич.

     При откриването на заседанието, д-р Новоселска обоснова учредяването на този нов помощен орган в дейността на Областния управител със значимостта и важността на тази социална сфера и необходимостта да се предприемат реални стъпки за здравето на хората. Приет бе Правилник за дейността на ОСЗ.

     Акцент в хода на заседанието бе поставен върху Анализа на здравно-демографското състояние на област Добрич, който представи д-р Светла Ангелова. Тя посочи, че процесът на демографското остаряване на населението в областта, макар и с бавни темпове, продължава. Относителният дял на лицата над 60-год. възраст е 28 %, докато делът на младото население до 17 години през 2014 г. е 16,4 %. Застаряването поражда редица здравни, социални и икономически проблеми. От 2010 г. насам, населението в областта е намаляло с 14 616 души. През 2014 г. в областта са родени 1562 деца, които в сравнение с предходната година, са по-малко с 52. Раждаемостта е 8,5 на хиляда през миналата година, докато за страната е 9,4. От 1990 г. до сега естественият прираст за област Добрич е с отрицателен знак - 7,4 на хиляда при - 7,5 за страната. Неблагоприятна и устойчива тенденция се забелязва при смъртността, която е по- висока от тази за страната: 15,9 спрямо 15,1. Анализът на структурата на общата смъртност показва най-висок относителен дял на заболяванията на органите на кръвообращението, следвани от злокачествените заболявания, сочи анализът на РЗИ.

     В хода на разискванията по тази тема, отчитайки сериозните рискови фактори, Областният управител д-р Новоселска предложи да се обединят усилията и да се инвестира в профилактика. Тя анонсира идеята, областта да предприеме конкретни действия и да кандидатства с проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество за закупуване на специализирана техника за скрининг, а общините да участват адекватно при закупуването на консумативите и поддръжката. Идеята бе приета от съвета по принцип, отчитайки, че това е инвестиция в здравето на населението и е дългосрочна политика, а не кампания. Определена бе работна група, която ще разработи правила и критерии и ще ги представи на следващо заседание.

     Областният съвет по здравеопазване излезе с решение да подкрепи писмото на директора на МБАЛ Добрич Трифон Йорданов за необходимостта да бъде закупена в спешен порядък хемодиализна апаратура. ОСЗ прие становище за разкриване на филиал на Медицински университет Варна в Добрич.
Актуално

съобщение

анкета