Кабинетът одобри Споразумение с Българската банка за развитие за финансиране на програмата за саниране

     Днес, 18 февруари 2015 г., на свое заседание Правителството одобри Споразумение с Българската банка за развитие по въпросите, свързани с финансирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и изплащането на безвъзмездната финансова помощ. На министрите на финансите и на регионалното развитие и благоустройството беше даден мандат да подпишат споразумението от името на правителството.
     Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се осигурят по-добри условия на живот за хората в тях, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
     В проекта на споразумение се предвижда „Българска банка за развитие" АД да създаде и поддържа регистри на подадените искания за сключване на договори за целево финансиране по отделните обекти и на сключените договори за целево финансиране, да извършва наредените плащания по отделните обекти, текущо олихвяване на формираните експозиции при условията на Програмата и др. Предвижда се МРРБ да погасява формираните по предоставеното целево финансиране на отделни обекти експозиции, за които е възникнало правото на безвъзмездна финансова помощ до размера на планираните по бюджета на МРРБ средства за тази цел.
     С решението се предвижда областните управители да представят в МРРБ ежемесечно копия от подписаните от тях протоколи по чл. 12 от договора за целево финансиране.
Актуално

съобщение

анкета