Регионалният съвет за развитие /РСР/ ще заседава в Шумен

     Областният управител Недко Марчев ще вземе участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район, което ще се проведе в Шумен на 16 октомври 2014 г.

     В рамките на заседанието ще бъде представена обобщена информация за първото полугодие на 2014 г., относно изпълнението и въздействието на 7-те Оперативни програми /ОП/, както и на други програми, съфинансирани от Европейските фондове за периода 2007-2013 г., върху социално-икономическото развитие на Североизточен район.
     Регионалният съвет за развитие ще обсъди Годишна индикативна програма, в която са заложени основните цели и приоритети за дейността на Съвета през 2015 г.
     Представител на Централното координационно звено ще запознае присъстващите със сключеното с Европейската комисия (ЕК), Споразумение за партньорство с Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014-2020 г.
 
Актуално

съобщение

анкета