Работна среща обсъжда мерки за недопускане на проблема с наводненията в к.к. Албена

     След извършени проверки, разпоредени от Областния управител Недко Марчев по повод сигнал на изпълнителния директор на Албена АД Красимир Станев, днес, 2 септември, се проведе работна среща, на която се дискутираха краткосрочни и дългосрочни превантивни действия за недопускане на събитията, следствие на проливните дъждове през м. юни.
     В срещата взеха  участие представители на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - Варна, „Напоителни системи" ЕАД клон Черно море - Варна, „ВиК" ЕООД Добрич и община Балчик. Отсъстваха представители на МОСВ.
     Като резултат от работата на комисията, от Областно управление ПБЗН Добрич, припомниха, че са предложили спешни, краткосрочни и дългосрочни превантивни мерки за решаване на констатираните проблеми. Същите включват почистване на наноси, растителност и единични израснали дървета в критичните участъци, предвиждане на ремонт и реконструкция на съществуващата корекция и на следващ етап - проектиране на нова корекция на р. Батовска в некоригирания участък, както и изграждане на хидротехническо съоръжение за регулиране провеждането на високите води в южна посока към с. Кранево.
     Областният управител уточни, че е изискано от РИОСВ Варна да бъдат определени точните граници на Поддържания резерват „Балтата", с цел изясняване на въпроса, доколко предложените превантивни мерки засягат защитената територия, без да бъде нарушен, както законовият статут и управлението на Поддържания резерват „Балтата", съгласно Закона за защитените територии, така и районите попадащи в Натура 2000 и произтичащите от това ограничения.

     В хода на срещата, представителите на РИОСВ Варна допълниха, че МОСВ е собственик на Поддържания резерват „Балтата" и Защитената местност „Блатно кокиче". Има изготвен „План за управление на ПР „Балтата" и буферната му зона" (Защитена местност „Блатно кокиче") и съгласно чл. 4 от Наредба за разработване на планове за управление на защитените територии, планът е действащ и към настоящия момент. Границите на резервата са дадени в координати, без приложена карта. Това не дава визуализацията, от която има нужда. От "Басейнова дирекция" информираха, че изпълняват ангажиментите си, съобразно директивата за наводнения и ще бъде изготвена оценка на риска.

     Направените коментари по време на срещата, се обединяват в няколко пункта: Какво трябва да се извърши за недопускане на големи разливи и нанасяне на щети в к.к. Албена, без това да засегне нормалния ритъм на живот в ПР „Балтата". Да се съгласуват много внимателно всички действия, така че да бъде намерен балансът, предвид статута на защитената територия.

     Областният управител изиска в спешен порядък актуализираната информация да му бъде предоставена и в обобщен вид изпратена до МОСВ.

 
Актуално

съобщение

анкета