Обсъжда се ефективното взаимодействие в хода на междинната оценка

prev next

     В края на изминалата седмица в Областна администрация се проведе заседание на Основния екип на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015 г.), председателствано от зам. областния управител Исмет Абил.
     Съобразно Допълнително споразумение към Меморандум за разбирателство между Фондация „Лумос" - клон България и Областна администрация - Добрич, е поет ангажимент от страна на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на междинната оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2011-2015 г.). В тази връзка, от Областна администрация са изготвени анкетни карти, разпратени до осемте общини на територията на областта, като по всички са получени отговори. Постъпилата информация е представена на вниманието на фондация „Лумос".
     Припомнено е, че Областната стратегия за развитие на социалните услуги сочи четири приоритетни направление и две функционални приоритетни направления. Информацията следва да се систематизира и анализира именно по горепосочените направления, като по този начин ще се направи необходимата за междинната оценка логическа рамка.

     След направените разисквания в рамките на заседанието, са взети следните решения:

1. Да се изиска от осемте общини да представят доклади за социалните услуги на съответната територия, като отразят извършеното не само по общинския план за развитие на социалните услуги, но и извън него, както и да представят данни за планираните за 2014 г. услуги. Определен е краен срок 31 януари.

2. При постъпване на горепосочените доклади да се предоставят както следва:

(А) Приоритетно направление 1:Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване на социалното изключване и изолация - Дирекция „Социално подпомагане - Добрич"
(Б) Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа - Държавна агенция „Закрила на детето" - клон Варна.
(В) Приоритетно направление - 3: Развитие на социалните услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение - Дирекция „Социално подпомагане - Каварна".
(Г) Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот - Дирекция „Социално подпомагане - Тервел".
(Д) Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси - Дирекция „Социално подпомагане - Балчик".
(Е) Специфично направление 6: Изграждане на междуобщинско сътрудничество и междусекторно партньорство - Дирекция „Социално подпомагане - Генерал Тошево".

Крайният срок е 13 февруари.

3. Да се свика на заседание Разширеният екип на Звеното за мониторинг и оценка на 10 февруари (понеделник), като се предприемат мерки за актуализиране на същия.
Актуално

съобщение

анкета