Общо събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия Добрич

     На 29-ти ноември 2013 г. от 10.30 ч. в зала „Пресцентър" на Областна администрация Добрич, ще се проведе Общо събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия Добрич при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Съгласуване на процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по ВиК, изготвено съгласно чл. 198в, ал.8 от Закона за водите, §36 от ПРЗ към ЗИД на Закона за водите, на база на резултатите от преброяването на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
2. Приемане от Асоциацията по ВиК на Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособена територия на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич, на основание чл. 198в, ал.4, т.3 от Закона за водите.
3. Други.
Актуално

съобщение

анкета