Съобщение до средствата за масово осведомяване

     На 3 октомври 2013 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на хотел „Терра Европа" - гр. Търговище, бе проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/.

     В работата на двата съвета взе участие Областният управител на област Добрич Недко Марчев.

     Заседанието бе свикано от г-жа Емел Расимова - областен управител на област Търговище, в качеството й на председател на РСР и на РКК в СИР, за периода 1.07.2013 г. - 31.12.2013 г.
     На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха 23 членове на Регионалния съвет за развитие и 13 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, областните управители на областите от Североизточен район, представители на общините от четирите области, включени в обхвата на района, представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Централното координационно звено и на Управляващите органи на Оперативните програми в съответните министерства.
     Заседанието бе открито и ръководено от Емел Расимова - председател на РСР и на РКК СИР. Съгласно приетия общ дневен ред, за заместник-председател на съвета в рамките на настоящия председателски мандат, бе избран д-р Красимир Мирев - кмет на Община Търговище.
     Членовете на двата органа обсъдиха и приеха проект на Годишната индикативна програма за 2014 г., в която са заложени основните цели и приоритети за дейността на РСР СИР през следващата година. Програмата е разработена от Секретариата на съвета и предварително съгласувана с областните управители на област Добрич и област Шумен, които ще председателстват на ротационен принцип РСР СИР през следващата година.
     Представител на Министерство на регионалното развитие /МРР/ представи актуализираната Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация до 2015 г. и Постановление на МС № 157 от 1 август 2013 г., в което се създава Съвет по децентрализация на държавното управление. Функциите на Секретариат на този съвет ще се изпълняват от Главна дирекция «Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" в /МРР/.
     Присъстващите бяха запознати с акцентите в експертния Доклад за извършената оценка на въздействието от прилагане на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Оценката осигурява информация за състоянието и проблемите в процеса на прилагане на Законодателната рамка за управление на регионалното развитие и очертава насоките за извършване на необходимите промени, с цел постигане на по-добра приложимост на закона, осигуряване на взаимодействие със законодателството на ЕС в областта на кохезионната политика и оптимизиране на възможностите за използване на структурната помощ от фондовете на ЕС през периода до 2020 г.
     Членовете на съвета взеха решение да предоставят на вниманието на министъра на регионалното развитие и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията аргументирано предложение, свързано с необходимостта от доизграждането на автомагистрала „Хемус" и възстановяването и експлоатацията на летище Търговище, като фактори за съвременното и ускорено развитие на Североизточен район.
     Секретарят на РСР СИР предостави обобщена информация, относно изпълнението на 7-те Оперативните програми /ОП/, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове и на програми, съфинансирани от други фондове на ЕС, както и въздействието им върху социално-икономическото развитие на Североизточен район. Към края на първото полугодие на 2013 г. броят на сключените и изпълняваните договори, по данни на Управляващите органи на програмите е следният: по 7-те ОП - 540, по Програма за развитие на селските райони - 7, по Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» - 69, по Оперативни програми за трансгранично и териториално сътрудничество - 57. Размерът на изплатените средства за СИР е 24% от общодоговорените, който се доближава до размера на този показател в национален мащаб - 25,02%.
     В края на заседанието, упълномощен представител на Централното координационно звено представи актуална информация, относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на оперативните програми, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове за програмния период 2014-2020 г.




Актуално

съобщение

анкета