Резултатите от проучването по дейност 2 на Проект А08-12-21

  files/upload/symbol/OPAK_AK.JPG

              След приключване на проучването по дейност 2 „Проучване и анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането й" на Проект А08-12-21/30.07.2008 „За прозрачни и открити областни и общински администрации", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет" чрез Европейския социален фонд, бенефициентът Областна администрация Варна официално разпространи Анализа, изготвен от изпълнителя „Агенция за регионално развитие"-Варна.

            Резултатите от проучването са съпроводени от конкретни препоръки, формулирани на база настоящото състояние на отчетност и прозрачност във областните и общински администрации - целеви групи по проекта, които реално да бъдат приложени.

            „Анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането им" може да бъде изтеглено от тук.

           
Актуално

съобщение

анкета