В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район ще се проведе във Варна

     Един от акцентите в дневния ред на заседанието ще бъде представянето за обсъждане и съгласуване на проектите на Областните стратегии за развитие на областите от Североизточен район за периода 2014-2020 г. Стратегическите документи ще определят средносрочните цели и приоритети за развитие на областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, както и стратегическите насоки за разработване на общинските планове за развитие на общините в четирите области за новия програмен период.

     На вниманието на участниците в заседанието ще бъде предложен Годишният доклад за наблюдението на Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г. през 2012 г. В Доклада е представена информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на района, постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР през 2012 г. и действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана.

     Представителите на Управляващите органи на оперативните програми - членове на РКК към РСР СИР, ще запознаят присъстващите с актуална информация относно напредъка при изпълнение на операциите по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на СИР, за периода януари - май  2013 г.
Актуално

съобщение

анкета