Съобщение на ЦИК

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 11 април 2013 г. изтича срокът, в който граждани с трайни увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК) могат да подадат заявления за гласуване в домовете си с подвижна урна. Заявленията са по образец - Приложение № 24 от изборните книжа и се подават до общинската администрация. Образци и повече информация - http://www.cik.bg/.

Приложение № 24

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

..........................................................

ОБЛАСТ ..........................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за гласуване с подвижна избирателна урна

(по чл. 176, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

от ....................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ......................., изд. на ........................................... от .............................., постоянен адрес .............................................................................................,

настоящ адрес  ............................................................................................................

Желая да упражня правото си на глас в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с подвижна избирателна урна.

Прилагам копие от документ № ...................., на ТЕЛК/НЕЛК ...........................................................................................................

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Дата ................... 2013 г.

Подпис:

********************************************************

Заявлението се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна.

То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или електронна форма до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

На територията на всяка община (район - в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна урна.

 
Актуално

съобщение

анкета