ОСЪЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 ГОД. ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ КЪМ 03.04.2013 Г.

  С указ № 57 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България / обн. ДВ бр.25 от 13.03.2013 г./ са насрочени избори за народни представители на 12 май /неделя/ 2013 г.

      Централната избирателна комисия утвърди образците на изборните книжа /Решение № 2152-НС от 14.03.2013 г./ и прие хронограма на изборния процес / Решение №2156 от 14.03.2013 г./

      Решенията и указанията на ЦИК, както и друга актуална информация, свързана с изборния процес, се публикуват на интернет страниците http//www.cik.bg и http//www.bta.bg. На интернет страницата на Областна администрация Добрич е създадена секция, в която се публикуват материали свързани с дейността на РИК Добрич и Областна администрация Добрич по организационно-техническата подготовка на изборите.

      Областният управител и  Областната администрация на област Добрич изпълняват ангажиментите си по организационно-техническата подготовка /ОТП/ на изборите въз основа и в съответствие с :

  • - Изборния кодекс /ИК/
  • - Издадените въз основа на него актове на Министерски съвет
  • - Решенията на Централната избирателна комисия
  • - Писма и указания от Администрацията на министерски съвет

      С Решение №2314-НС от 27.03.2013 г. ЦИК определи състава на РИК Добрич.

      За изпълнение на задачите по ОТП за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., Областният управител на област Добрич със своя заповед РкД № 20-43 от 20.03.2013г. определи технически екип от състава на служителите в Областна администрация.

      Съгласно своите ангажименти по ОТП на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Областният управител и администрацията на област Добрич подпомагат дейността на РИК като към 03.04.2013 г. са осигурили:

  • - помещение за работа на РИК Добрич, намиращо се на адрес гр. Добрич ул. „Независимост" №5 ет. 1 „Учебна зала" в сградата на Областен управител.
  • - необходимата компютърна конфигурация, консумативи, сканираща и копирна техника за работа на РИК, както и средства за комуникация и транспорт.
  • - Уникален печат на РИК Добрич

      Областна администрация Добрич, съвместно с РИК Добрич имат ангажимента да организират разпределянето и предоставянето на изборните книжа и материали до общините. Към момента това е осъществено по отношение на предварителните списъци за обявяване и работа в общините, както и удостоверенията за гласуване на друго място и регистрите за тях съгласно хронограмата за произвеждане на изборите.
Актуално

съобщение

анкета