Областният управител присъства на тържествена церемония „Първа копка” по В и К проект в Тервел

     На 1 март стартира работата на обект „Строително - монтажни работи за реконструкция и доизграждане на линейна инфраструктура по проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в град Тервел", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от ЕС.

     За 15 март е планирано началото на строителните дейности, които ще позволят улиците в Тервел, които нямат канализация, да бъдат включени в канализационната мрежа. Паралелно с изграждането на нова канализация в същите участъци ще бъде подменен и водопроводът. Това ще доведе до намаляване на броя на авариите и водозагубите в града като цяло. Проектът предвижда още изграждане на нови участъци и реконструкция на съществуващи такива по отношение на колекторите в северната част на града, които излизат извън регулацията му и го свързват с пречиствателната станция.Съществена част от инвестицията е и помпената станция за отпадни води, чиято функция ще бъде свързана с преодоляване на денивелацията, която съществува между пречиствателната станция на Тервел и южната част на града. Тази денивелация е и причината, поради която хората в южната част на града досега не са били включени в канализационната мрежа.

     С "първата копка" бе дадено символично начало на строителните работи от Областния управител Желязко Желязков, представителя на Управляващия Орган на ОПОС Спиридон Александров и кмета на града Живко Георгиев.

    
Актуално

съобщение

анкета